Simon Velez at the Cooper Union

Simon Velez at the Cooper Union